ผู้บริหารฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษา 
   
   
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา
Assoc. Prof. Dr. SUTTIDA  RAKKAPAO
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา
Associate Dean for Academic affairs and Education
 

โทร. 8005
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   
รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์
Assoc. Prof. Dr. URAPORN  VONGVATCHARANON
 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Dean for Human Resource Development and Health Science
 

โทร. 8006
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง
Asst. Prof. Dr. KITTIPOL  NUALTONG
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา
Associate Dean for Special activities and Cooperative Education
 

โทร. 8076
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   

บุคลากรงานสนันสนุนการจัดการศึกษา

   
   
พรรนีย์ พูลสวัสดิ์
PHANNI  PHUNSAWAT
รักษาการแทนหัวหน้างานสนับสนุนการจัดการศึกษา
 
โทร. 8114
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี / AUN-QA :
    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
     - วท.บ.เคมี
     - วท.บ.ฟิสิกส์
     - วท.บ.วัสดุศาสตร์
     - วท.บ.พอลิเมอร์
    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     - วท.บ.ชีววิทยา
     - วท.บ.จุลชีววิทยา
     - วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. การตวจสอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. การเทียบเท่า/เทียบโอนรายวิชา
4. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
5. ระบบ Course Spec.
6. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
7. หนังสือรับรองหน่วยกิตสำหรับการยื่นกู้ กยศ.
   
   
 
โทร. 8114
E-mail: 

ภาระงาน :
1. การเปิดหลักสูตร/รายวิชา (ใหม่)
2. การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. Road Show ระดับปริญญาตรี
4. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5. ระบบ Course Spec.
6. การจัดสอบกลาง/ปลายภาคการศึกษา  40%
7. การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
   
   
 
ภุมริน ทนหมัด 
PUMMARIN  TONMAT
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 8029
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี / AUN-QA :
    สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
     - วท.บ.คณิตศาสตร์
     - วท.บ.สถิติ
     - วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
     - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     - วท.บ.เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 
2. ประสานงานหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนา/ดูแล Web site งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. ระบบ Course Spec.
5. การเลือกสาขาวิชาเอก
6. การสำรวจที่นั่งว่าง/ย้ายสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
7. โครงการ P-SET
 
 
   
   
กรกนก พิงพิทยากุล
KORNKANOK   PINGPITTHAYAKUL
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8030
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. หลักสูตรแพทยศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. รายวิชาบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. Banburee iBooks

5. ข้อมูลค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็น Facilitator ในรายวิชา Block
6. ข้อมูลค่าตอบแทนการออกข้อสอบประมวลผลความรู้สาขาวิชาพรีคลินิก
7. การบริหารการจัดสอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8. ระบบ SLIP
9. ระบบ Stem Plus
 
   
   
 
วรรณวิษา  บุญวรรโณ
WANVISA   BOONWANNO
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8094
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. Sc-Graduation System
2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. กิจกรรม Road Show ระดับบัณฑิตศึกษา
 
   
   
 
นิติพงษ์  บัวฝ้าย
NITIPONG   BUAFAI
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8094
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. Sc-Graduation System
2. ประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา / AUN-QA :
    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
     - วท.ม.ฟิสิกส์ (นานาชาติ)
     - วท.ม.ธรณีฟิสิกส์
     - วท.ม.เคมี (นานาชาติ)
     - วท.ม.วัสดุศาสตร์
     - วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
     - ปร.ด.ฟิสิกส์ (นานาชาติ)
     - ปร.ด.ธรณีฟิสิกส์
     - ปร.ด.เคมี (นานาชาติ)
     - ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์พอลิเมอร์
    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
     - ปร.ด.ชีววิทยา (นานาชาติ)
     - ปร.ด.จุลชีววิทยา (นานาชาติ)
     - ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ)
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     - วท.ม.กายวิภาคศาสตร์
     - วท.ม.สรีรวิทยา
     - วท.ม.เภสัชวิทยา
     - วท.ม.ชีวเคมี
     - วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์
     - ปร.ด.ชีวเคมี
     - ปร.ด.สรีรวิทยา
    หลักสูตรส่วนกลาง
     - วท.ม.วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
 
   
   
อารีรัตน์ แซ่เจน
AREERT SAEJAN
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  
โทร. 8094
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา / AUN-QA :
    สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
     - วท.ม.สถิติ
     - วท.ม.คณิตศาสตร์
     - วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
     - ปร.ด.คณิตศาสตร์
     - ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์
    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     - วท.ม.ชีววิทยา (นานาชาติ)
     - วท.ม.จุลชีววิทยา (นานาชาติ)
     - วท.ม.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ)
2. การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO Online (หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. ติดตามสถานะหลักสูตรในระบบ CHECO Online
 
   
   
รัตนา ขาวกริบ
RATTANA  KAWGRIB
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8010
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. การจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค 60%
2. การจัดสอบย่อยรายวิชาพื้นฐาน
3. โปรแกรม Tell Me More/Exit Exam
4. ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป/รายวิชากลางของคณะ ดังนี้
    315-100 THE ART OF COMPUTING
    315-103 INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY
    315-200 BENEFIT OF MANKINDS
    315-201 LIFE IN THE FUTURE
    315-202 THINKING AND REASONING
    315-203 KEY TO NATURE
    315-204 MARINE CONSERVATION
5. ประสานงานรายวิชา GE สังกัดสาขา ดังนี้
    336-214 SMART EATING AND BEING HEALTHY   
    336-215 SAFETY LIFE FROM TOXIC SUBSTAN    
    336-216 DRUG AND HEALTH
6. การจอง/รับ-ส่ง ตรวจข้อสอบที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
7. การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ/การกักตัวสอบ
 
   
   
เสาวรส  สุวรรณโณ
SAOWAROT   SUWANNO
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 8010
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ข้อมูลค่าตอบแทนค่าสอนเกินภาระงาน
2. ข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษสำหรับภาระงานตรวจกระดาษคำตอบวิชาบรรยาย
3. ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับภาคฤดูร้อน
4. การเปิด-ปิด รายวิชาประจำภาคการศึกษา
5. โครงการโอลิมปิกวิชาการ
6. ค่ายวิชาการ (Sci Seed)
 
   
   
จินดารัตน์  อินทมะโน
JINDARAT   INTAMANO
นักวิชาการศึกษา
  
โทร. 8093
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. โครงการ พสวท.
2. โครงการทุนเรียนดี
3. โครงการ สควค.
4. ทุนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ประเภท ตำรา/หนังสือ วิจัยในชั้นเรียน
5. ทุนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ประเภท นวัตกรรมการสอน
6. หนังสือรับรองหน่วยกิต (บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์)
7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา / ทุนการศึกษา / ความประพฤติ
 
   
   
วรรษมน  มีเสน
WASSAMON   MEESEN
นักวิชาการอุดมศึกษา
  
โทร. 8093
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/การประเมินรายวิชา
2. ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
3. การติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5. การดูแลระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน
 
 
   
   
 
วิภารัตน์  แก้วสวัสดิ์
WIPARAT  KAEWSAWAT
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 8057
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. สหกิจศึกษา/ฝึกงาน (ภายใน/ต่างประเทศ) :
    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
     - วท.บ.เคมี
     - วท.บ.วัสดุศาสตร์
     - วท.บ.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
     - วท.บ.ฟิสิกส์
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     - วท.บ.เคมี-ชีววิทยา
     - วท.บ.เคมี-ชีววิทยาประยุกต์
2. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 
   
   
 
ณัฐวุฒิ ศรีทวีป
NATTAWUT  SRITHAWEEP
นักวิชาการอุดมศึกษา 
 
โทร. 8057
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน :
1. สหกิจศึกษา/ฝึกงาน (ภายใน/ต่างประเทศ) :
    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     - วท.บ.จุลชีววิทยา
     - วท.บ.ชีววิทยา
     - วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 
    สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
     - วท.บ.คณิตศาสตร์
     - วท.บ.สถิติ
     - วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
     - วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     - ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. MOOC    
 
   
   
กมลลักษณ์  อินชูรัญ
KAMONLAK  INCHURAN
นักวิชาการอุดมศึกษา 
 
โทร. 8030
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงาน:
1. การรับส่ง-ระดับคะแนน
2. อาจารย์พิเศษ
3. ประสานงานการส่ง/ย้าย/รับรองระดับคะแนน/W/I/R/ลาออก/พ้นสภาพ
4. หลักสูตร Non-degree
5. รายวิชาบริการคณะอื่นๆ
6. ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป/รายวิชากลางของคณะ ดังนี้
    315-103 INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY
    315-203 KEY TO NATURE