สถานการณ์ COVID-19 (เมษายน 2564) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
 
 

 

สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
 
 
 

 

สถานการณ์ COVID-19 (มีนาคม 2563)
   ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์