การจัดทำหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร

 
   เกี่ยวกับหลักสูตร
 
 
 
  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ปริญญาตรี   บัณฑิตศึกษา
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 

  2. ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

  
  • มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5  ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
     
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
   
  • มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5  ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
     
 
  องค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 

     องค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน

  2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อย่างน้อย 2 คน

  3. หากมีองค์กรวิชาชีพ ให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ อย่างน้อย 1 คน

  4. ให้มี Partners/Stakeholders เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน

     ตามมติกรรมการวิชาการฯ เรื่อง การกำหนดให้มี Partners/Stakeholders มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 27(2/2557) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 

 
  การปรับปรุงหลักสูตร
 
 
   Template และแบบฟอร์มทางด้านหลักสูตร/รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

        *  แบบฟอร์ม 01 การขอเปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 9 เริ่มใช้ 10 มี.ค. 65)

        *  แบบฟอร์ม 02 การขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 เริ่มใช้ 10 มี.ค. 65)

        *  แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน และปิดรายวิชา/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา (เริ่มใช้ 10 มี.ค. 65)