สำหรับนักศึกษา
 
 
 
  สำหรับสถานประกอบการ
 
  • Sc.สก-02 : แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา (.pdf) (.doc)

  • Sc.สก-05 : แบบประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (.pdf) (.doc)

 
 
  สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน - อาจารย์นิเทศ
 
  • Sc.สก-07 : แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา (.pdf) (.doc) (Online)

  • Sc.สก-08 : แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา (.pdf) (.doc)

  • Sc.สก-09 : แบบบันทึกการนิเทศงาน (.pdf) (.doc) (Online)

  • Sc.สก-10 : แบบประเมินองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (.pdf) (.doc) (Online)

 
 
 
หมายเหตุ : สามารถส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ให้กับงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.