สำหรับนักศึกษา
 
 
 
 
  สำหรับสถานประกอบการ
 
  • แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (.doc) (.pdf)

  • แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา
 
 
 
  สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน - อาจารย์นิเทศ