การฝึกงาน

  ข้อมูลทั่วไป
 
 
 
  สำหรับนักศึกษา
 
 
 
  สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน - อาจารย์นิเทศ
 
 
 
 
  สำหรับสถานประกอบการ
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสุทธิจิตร บุญกาญจน์ / คุณนาฏนารี อาจอุบล
โทร. 0-7428-8057