กลับหน้าหลักค่ายโอลิมปิกวิชาการ
  โรงเรียนศูนย์สอบ
 
  • โรงเรียนศูนย์สอบ คือ โรงเรียนที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าค่าย 1 โดยนักเรียนจะต้องสอบในจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่เท่านั้น ตามตารางดังนี้
จังหวัด โรงเรียน
กระบี่ อำมาตย์พานิชนุกูล
สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย
ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย
ตรัง วิเชียรมาตุ
พังงา ดีบุกพังงาวิทยายน
 
 
  โรงเรียนศูนย์อบรม
 
  • โรงเรียนศูนย์อบรมค่าย 1 คือ โรงเรียนที่รับผิดชอบจัดอบรมค่าย 1 โดยคัดเลือกจากผู้สมัครสอบ ตามตารางดังนี้
สาขาวิชา โรงเรียนศูนย์อบรม
ศูนย์ สอวน. ศูนย์โรงเรียนที่ 1 ศูนย์โรงเรียนที่ 2
เคมี   อำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จ.ตรัง
ฟิสิกส์   มหาวชิราวุธ จ.สงขลา สภาราชินี ตรัง จ.ตรัง
ชีววิทยา   ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. วิเชียรมาตุ จ.ตรัง ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา
คอมพิวเตอร์   สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา

 

  • ศูนย์จัดอบรมค่าย 2 ทุกสาขาวิชาเข้าอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่