ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
 
 

        ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการต่อไปนี้

  • สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันตัวตนก่อน (กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก) และดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่าง วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบTCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้ ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กำหนด (สละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS) 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันอังคารที่ 2 มีนาคม  2564  ผ่านทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th และ http://www.regis.sci.psu.ac.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ โทรศัพท์หมายเลข (074) 289255 - 58  (ในวันและเวลาราชการ)

        เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงไม่มีการจัดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 และขอประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 


     * / ** เงื่อนไขการรับทุน :

  • กลุ่มที่ 3 ระดับนานาชาติ การรับทุนสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาแรกเข้า และสำหรับการได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไปโดยมีเงื่อนไข จะต้องได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา

  • กลุ่มที่ 2 ระดับประเทศ การรับทุนสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนค่าหอพักจะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาแรกเข้าและสำหรับการได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไปโดยมีเงื่อนไขจะต้องได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา
 
กลับหน้าหลัก "รับนักศึกษา"