ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์
     -  ประกาศที่เกี่ยวข้อง
     -  ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

หลักสูตร

     -  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
     -  บัณฑิตศึกษา
     -  หลักสูตร Non-Degree/บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     -  หลักสูตร Sci-Fi
การเรียนการสอน
     - การสอบประจำภาคการศึกษา
     - การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit Exam)
     - การฝึกงาน
     - สหกิจศึกษา
     - อาจารย์พิเศษ
     - โครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
     - การจัดทำรายงาน Course Spec.
     - AUN-QA
โครงการพิเศษ/กิจกรรม
     - โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
     - ทุน พสวท.
     - ทุน สควค.
     - P-SET
     - Banburee iBooks
     - MOOC

ผู้สนใจเข้าศึกษา
     - การรับนักศึกษา
     - นักเรียน
     - ผู้ปกครอง
Image
Image
หรือ @728szxfj
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 074-28-8114, 074-28-8029 E-mail: sci-academic@group.psu.ac.th
 
Educational Management (EM), Faculty of Science, Prince of Songkla University 
Tel. +(66)7428-8114, +(66)7428-8029 E-mail: sci-academic@group.psu.ac.th
© 2023 Sci-EM@PSU