รายวิชาบริการวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
  CALCULUS I  
322-102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
  CALCULUS II  
324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)
  GENERAL CHEMISTRY I  
324-102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)
  GENERAL CHEMISTRY II  
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)
  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I  
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0)
  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II  
332-191 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม และเทคโนโลยียาง 3(3-0-6)
  FUNDAMENTAL PHYSICS FOR RUBBER ENGINEERING AND TECHNOLOGY I  
332-192 ฟิสิกส์ประยุกต์ 3(3-0-6)
  FUNDAMENTAL PHYSICS FOR RUBBER ENGINEERING AND TECHNOLOGY II   
332-193 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 1  1(0-2-1)
  FUNDAMENTAL PHYSICS FOR RUBBER ENGINEERING AND TECHNOLOGY LABORATORY I  
332-194 ปฏิบัติการฟืสืกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม และเทคโนโลยียาง 2  1(0-2-1)
  FUNDAMENTAL PHYSICS FOR RUBBER ENGINEERING AND TECHNOLOGY LABORATORY II  
     
  ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา   
วิชาบริการวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน